W                                

                                        
Preprava vždy bola a bude dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Európska komisia vydala v r. 2001 tzv. BIELU KNIHU, ktorá zaznamenáva ciele dopravnej politiky do . 2010. V r. 2010 bude prijatá BIELA KNIHA, ktorá predstaví víziu budúcnosti dopravnej politiky pre horizont 10 – 20 rokov. Európska doprvaná politika kladie dôraz na efektívne využívanie zdrojov, trvalo udržateľný rozvoj a podporu enviromentálne orientovaných dopravnýc systémov.

Uvedomujeme si, že aj napriek úsiliu spôsobuje naša činnosť záťaž na životné prostredie. Z tohto dôvodu sledujeme a zavádzame zásady a trendy trvalo využiteľného rozvoja a uplatňujeme ho tiež vo využívaní prírodných zdrojov, energie, dopravy. V tejto súvislosti sme investovali do tvz. „ZELENEJ FLOTILY“ a 100% našich vozov spĺňa ekologickú emisnú normu EURO6, vozidlá prechádzajú pravidelnými technickými a emisnými kontrolami.