W                                

                                        

Sídlo firmy:

Telefón:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:

 

Peňažný ústav:
účet ( EUR ):
SWIFT:
IBAN:


E - mail:


Register okresného súdu
oddiel: sro

HADVIČÁK ® s.r.o.
ČSA 20
974 01 Banská Bystrica

Slovakia

+421 911 556 497


 

36640522
2022045179
SK2022045179

 

Tatra Banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

2620783383/1100

TATRSKBX

SK69 1100 0000 0026 2078 3383

l.hadvicak@hadvicak.com
www.hadvicak.com

Banská Bystrica
vložka číslo: 10720/S